دات نت نیوک
X
تعداد کارکنان
 

ميانگين تعداد كاركنان در استخدام طی سال، بالغ بر 21 نفر بوده است.